ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256228,242-----------28,242
256145,49321,76771,87252,52970,16481,95760,59159,24136,16748,60437,98939,694626,068
2560--------1,61616,75751,62553,777123,775
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -778,085
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี