หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ท่าวังไฮ  

แก่งใหญ่  

น้ำตกตาดคร้อ  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองแวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2560
   
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 116 
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 122 
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 132 
 
อบต.นาเสียว ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเสียว ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาเสียว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้ [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ลาดใหญ่ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ รายงานการปรับปรุงขั้นตอนและผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีง [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน ปีงปม.พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
**ด่วนทีสุด** การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
**ด่วนที่สุด**โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
**ด่วนที่สุด**การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS)” [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
**ด่วนที่สุด**การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด แจ้งอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
***ด่วนที่สุด*** การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [ 23 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
***ดวนที่สุด*** เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน [ 23 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล [ 23 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 21 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
โครงการฝึกออบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 79 
เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ ประจำเดือน มิ.ย.2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร\"การบริหารงานบุคคลของ อปท.และการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการบุคลากรท้องถิ่น ระยะที่ 2\" [ 21 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
แจ้งผลการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2562 (เพิ่มเติม ) [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 66 
**ด่วนที่สุด**การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
การปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
***ด่วนที่สุด*** รายละเอียดการจัดสรรสิทธิพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
**ด่วนที่สุด**แบบสอบถามข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 75 กพส. มท 0810.2/ว2470  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2382  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กค. มท 0803.3/ว2454  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2446 [รายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนฯ] [บัญชีรายชื่อผู้อบรม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2425 [บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ] [รายละเอียดผู้เข้าประชุม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2423  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว2428  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2431 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1998  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
 

ผ้าลายกระธูป
   
 
   
 
สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 0  
เเหล่งท่องเที่ยว ในตำบล (25 ต.ค. 2561)    อ่าน 229  ตอบ 1  
ตำแหน่งปลัดอบต ระดับต้นที่ว่าง (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 449  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2813  ตอบ 242
อบต.นาเสียว goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (21 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 272  ตอบ 1
อบต.วังชมภู ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.โสกปลาดุก ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองโดน ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ทุ่งลุยลาย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.หนองนาแซง เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
  โทรศัพท์ : 044-056299   โทรสาร :  044-056288
            จำนวนผู้เข้าชม 1,524,946 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2560
                                       จัดทำโดย : NAXsolution.com